ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 :

دسته بندی : ظرفشویی      تولید کننده :اسنواSNOWA

 

تراز مصــرف انــرژی ++ A در ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم این اسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

 

ما را دنبال کنید…..

تلگرام اینستا

Availability: هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات (0)

توضیحات

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148

 

در بیشــتر خانه ها ماشــین ظرفشــویی جــزء یکــی از پرکاربردتریــن لوازم خانگــی اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بســیاری از خانواده‌هــا نســبت بــه مصــرف انــرژی و هزینه‌هــای آن دچــار تردیــد و نگرانــی باشــند. تراز مصــرف انــرژی ++A در ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم این اسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت شـما قـادر خواهیـد بـود ظـروف را در سـبد بــالا و یــا ســبد پاییــن بچینیــد و فقــط همــان ســبد را شستشــو دهید؛ بنابرایــن عــلاوه بــر صرفه‌جویــی در مصــرف آب و انــرژی، لازم نیســت تــا پــر شــدن کامــل ظرفشــویی منتظــر بمانیــد. ســبد بالایــی ماشــین ظرفشــویی، دارای قابلیــت تنظیــم ارتفــاع اســت، بنابرایــن می‌تــوان ارتفــاع قفســه بالایــی را بــه راحتــی تــا ۵ سـانتیمتر تغییـر داد و فضـای قفسـه پاییـن را کـم و زیـاد نمود. بـا ایجـاد فضـای بیشـتر در قفسـه پاییـن، می‌توانیـد تمامـی ظـروف بـا هـر شـکل و انـدازه، از قابلمه‌هـای بلنـد گرفتـه تـا دیس‌هـای پهـن و بشـقاب‌های بـزرگ را در ایـن قسـمت جـای دهیـد. برنامـه شستشـوی سـریع ماشـین ظرفشـویی اسـنوا بـه شـما اجـازه می‌دهـد تـا ظرف‌هـا را تنهـا در ۶۰ دقیقـه تمیـز و خشـک نماییـد. ایــن گزینــه در ظرفشــویی، مناســب بــرای ظرف‌هــای کمتــــر کثیفـــی اســت کــــه بـــــه صــــورت روزانـــــــه از آنهــا اســتفاده می‌نمـــاییم.

 

دسته بندی : ظرفشویی      تولید کننده : اسنواSNOWA

 

ما را دنبال کنید…..

تلگرام اینستا

بازدیدها: 108

اطلاعات بیشتر

سری محصول

ظرفیت

تراز مصرف انرژی

++A

نمایشگر

میزان مصرف آب

میزان صدا

۴۹ دسی بل

تعداد برنامه های شستشو

۶ برنامه اصلی شستشو

قابلیت تنظیم ارتفاع سبد دوم

دارد

سبد‌های تاشو

دارد

طبقه سوم ویژه قاشق و چنگال

دارد

سیستم عیب یاب هوشمند

دارد

سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروف

ندارد

جا پودری کشویی

دارد

برنامه شستشوی اتوماتیک

ندارد

برنامه شستشوی شدید

دارد

برنامه شستشوی عادی

دارد

برنامه شستشوی اقتصادی

دارد

برنامه شستشوی ظروف چینی و شیشه ای

دارد

برنامه شستشو در ۹۰ دقیقه

دارد

شستشوی سریع

دارد

قابلیت شستشو با نصف ظرفیت

دارد

شروع شستشو با تاخیر

از ۱ تا ۲۴ ساعت

خشک‌کن اضافه

دارد

قفل کودک

رنگ

, ,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148”

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…